Separacija za pranje, mljevenje i prosijavanje frakcija nalazi se u pogonu RJ RAZBOJ koja se nalazi 17 kilometra od Laktaša na lokalnom putu Laktaši - Srbac.

Separacija kamenih agregata  ’’SBM’’ je austrijski proizvod i zadovoljava sve standarde ISO 9001-2008 . Kapacitet separacije je 80 t/h.

Proizvodni proces separacije je zaokružen u potpunosti. Prirodni šljunak dovozi se sa obale rijeke Vrbas, koja protiče u blizini, transportuje se do koševa separacije, zatim nastupa process pranja i separisanja istog materijala. Na kraju se materijal melje i prosijava – prosipa. Na ovaj način dobijamo prirodni šljunak svih frakcija od 0-31 mm, a po potrebi 0-60 mm, te se iste koriste kako za proizvodnju asfalta, tako i za dobijanje visokokvalitetnog betona i betonskih galanterija.

Ovakva organizacija rada omogućava nam da u svakom momentu dajemo tržištu pouzdanu isporuku pomenutih kamenih frakcija sa svom potrebnom atesnom dokumentaciju.

Na navedenim postrojenjima vrše se dva odvojena procesa i proizvode dvije vrste materijala koji svoju primjenu nalaze u širokoj oblasti građevinarstva pri izgradnji i spravljnju betona asfalta te u završnim radovima u građevinarstvu.

Prvi proces koji se vrši je pranje i separisanje prirodnih frakcija od riječnog šljunka a postupak je da se materijal propušta kroz separaciju i vrši njegovo potpuno pranje i odstranjivanje nečistoća te odvajanje materijala po granulaciji na različitim sitima koji su propisani po standardima u građevinarstvu i definišu se po krupnoći zrna.

 

Ovim procesom proizvodi se :

• Prva frakcija 0- 4 mm prana separisana,

• druga frakcija 4 – 8 mm

• treća frakcija 8 – 16 mm

• četvrta frakcija 16 – 32 mm

 

Sve frakcije imaju osnovnu primjenu i koriste se za proizvodnju betona,a pored toga pojedinačno se još koriste za izradu maltera, glazura,u procesu zidanja i kao filter i drenažni slojevi te kao podloga ispod opločanih površina (frakcija 0-4 i 4-8 mm).

Drugi proces je proces u kojem se vrši pranje pa zatim drobljenje i mljevenje materijala u drobilici te njegovo rasijavanje na frakcije po krupnoći zrna.

Drobljenje se vrši čeonim drobiličnim postrojenjem koje preradjuje oko 80 m3 materijala na sat i mlinom proizvođača SBM koji preradi oko 60 m3 materijala na sat.

Ovim procesom se postiže najbolji kvalitet u proizvodnji materijala odnosno frakcija koje dalje služe u procesu proizvodnje svih i najzahtjevnijih vrsta betona i asfaltnih slojeva i to bitonosivih i završnih asfaltbetonskih slojeva.

 

Procesom drobljenja dobijamo frakcije:

 

• 0-3,5 mm prva frakcija

• 3,5-5,5 mm druga 

• 5,5-9,5 mm treća

• 9,5-11,5 četvrta

• 11,5- 17,5 mm peta

• 17,5 – 22,5 šesta

• 22,5 -32,5 sedma frakcija

 

Drobljene frakcije ove vrste omogućavaju izradu visoko kvalitetnih receptura za izradu asfalta i betona,jer je omogućeno na pravi način da se doziraju potrebni materijali po granulaciji koja omogućava različite vrste nosivosti za lakša i teža saobraćajna opterećenja te za dobijanje različitih kvaliteta betonske mješavine.

Drobljenje frakcije se koriste najviše u procesu proizvodnje asfaltne mase i betonske smjese, a nalaze primjenu i u drugim oblastima, npr. koriste se u procesu zidanja i malterisanja 0-3,5 ,podloga ispod kocki i raznih vrsta opločenja 3,5-5,5 5,5-9,5 ,zatim kao drenažni i filter slojevi u izradi drenažnih kanala i upojnih bunara 11,5-17,5  17,5-22,5 22,5 -32,5.

 

Pin It

Više od31 god godina uspješnog poslovanja!